wherehipposdrome: becausebirds: Pretentious F…

wherehipposdrome:

becausebirds:

Pretentious Flamingos.

This implies the existence of non-pretentious flamingos.